Lidmaatschap

Voor leden van de Eschruiters zijn een aantal regels en voorwaarden van kracht.

Deze regels en voorwaarden zijn opgesteld door het algemeen bestuur en gelden voor

alle afdelingen (paarden, pony’s en aangespannen) die onder de Rv De Eschruiters resulteren.

 

Het algemeen bestuur vraagt daarbij de volgende regels en voorwaarden in acht te nemen:

 

1. Voor toelating zal er eerst een gesprek plaatsvinden met een van de bestuursleden van het afdelingsbestuur.

 • Toelichting op het organisatie structuur van De Eschruiters;   
 • Gebruik van de accommodatie en waar men zich kan melden voor een sleutel. 
 • Tegelijk zal er ook uitleg gegeven worden over het gebruik van de verlichting in de binnen manege. 
 • Activiteiten en evenementen die door de Eschruiters, of door aan de Eschruiters gerelateerde stichtingen, worden georganiseerd. 
 • Uitleg over de statuten en huisregels.

 

2. Het bestuur zal, indien men dat nodig acht, contact opnemen met de rijvereniging

waarvan een aspirant-lid eerder lid is geweest.

De bedoeling daarvan is informatie in te winnen of een aspirant lid niet d.m.v. een conflictsituatie of problemen bij deze andere vereniging is weggestuurd. De Eschruiters wenst hoe dan ook een goed contact te onderhouden met andere rijverenigingen en wenst geen `roofbouw` te plegen. Vanzelfsprekend zal de verkregen informatie, indien nodig, getoetst op waarheid en vertrouwelijk behandeld worden.  

 

3. Voorwaarden en consequenties van het lidmaatschap van de RV. De Eschruiters.  

Nieuwe leden passen zich aan, aan de regels die gelden binnen de vereniging. (zie statuten en huisregels) 

 • Vertegenwoordigen de vereniging tijdens activiteiten en evenementen (concoursen) op een waardige manier. 
 • Zullen zorgvuldig omgaan met de accommodatie en bezittingen van de rijvereniging. 
 • Van de leden wordt een actieve bijdrage verwacht tijdens bouw- en onderhouds- werkzaamheden aan accommodatie en terreinen. 
 • Van de leden wordt een actieve bijdrage verwacht tijdens concoursen en andere evenementen. Hierbij moet men denken aan parcourshulp, hulp in de kantine of keuken, schoonmaakactiviteiten,  opbouwwerkzaamheden etc.
 • Een actieve bijdrage, in de vorm van deelname in commissies, besturen en/of projectgroepen wordt op prijs gesteld.
 • Integere, eerlijke en vertrouwelijke opstelling t.a.v. de vereniging, leden, sponsoren en alle andere personen, die op wat voor wijze dan ook, betrokken zijn bij de Eschruiters of haar activiteiten en/of evenementen.

 

4. Financiële aspecten.    

 • Ieder lid betaald contributie, of men nu rijdend of niet rijdend lid is. Men wordt automatisch ook lid van de KNHS en ontvangt daarmee ook het blad Paard en Sport.
 • Startgerechtigde pony leden bij de KNHS en leden die met hun pony gebruik willen maken van de manege, vallen automatisch onder het rijdend lidmaatschap, ingedeeld naar de discipline waaronder wordt gereden. Bij de afdeling paarden wordt er onderscheid gemaakt in de contributie tussen lessende en niet-lessende leden. Vanaf 2021 zal dit onderscheid er ook zijn voor de afdeling pony's.
 • Verwacht wordt dat de leden hun financiële verplichtingen binnen de daarvoor geldende periodes voldoen. Deze staan op de nota vermeld.
 • De leden (bij minderjarigen de ouder(s) en/of voogd(en)) zijn op persoonlijke titel verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun financiële verplichtingen.
 • Afmeldingen moeten voor 1 november van het betreffende jaar schriftelijke worden doorgegeven.
 • Indien een afmelding na 1 november van het betreffende jaar plaats vindt betekend het dat de lidmaatschap voor het daaropvolgende jaar in rekening gebracht zullen worden. Deze kosten worden namelijk door de KNHS in rekening gebracht en kunnen niet teruggedraaid worden. 

  

Klik op de link voor de tarieven van de diverse afdelingen.

afdeling pony's     afdeling paarden     afdeling aangespannen paard

 

Tot slot houdt het bestuur zich het recht voor aan een nieuw lidmaatschap een proefperiode te verbinden van een half jaar. Bij een positieve beoordeling kan het lidmaatschap omgezet worden in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Een lidmaatschap kan bij calamiteiten, onbehoorlijk gedrag, het niet naleven van de statuten en huisregels en toebrengen van ernstige schade aan de vereniging, te allen tijde ontbonden worden. 

 

5. Gebruik van de accommodatie

De accommodatie (rijhallen en buitenterreinen) worden ter beschikking gesteld voor de rijdende leden. Een sleutel die toegang verschaft tot de rijhallen kan verkregen worden bij het afdelingsbestuur waarvan men lid is. Kantine is alleen geopend tijdens lesuren en andere activiteiten. Keuken is alleen geopend tijdens activiteiten. Secretariaat, bestuurskamer en andere opstallen zijn alleen toegankelijk voor diegenen die daartoe bevoegdheid hebben.

 

Er zijn een aantal regels van toepassing voor het gebruik van de accommodatie:

 • Accommodatie kan alleen gebruikt worden door rijdende leden.
 • De springweide mag alleen worden gebruikt tijdens de daarvoor geplande oefenavonden en concoursen!
 • Indien niet rijdende leden gebruik willen maken van de accommodatie dan zullen zij vooraf toestemming moeten vragen aan het afdelingsbestuur van de afdeling waarvan zij lid zijn.
 • Accommodatie mag door leden niet gebruikt worden om instructie te geven aan derden tenzij het eigen rijdende leden betreft.
 • De accommodatie mag, tijdens de vrije uren, door rijdende leden gebruikt worden om prive-instructie te genieten maar dit mag geen belemmering zijn voor andere rijdende leden die op dat moment gebruik van de accommodatie.
 • Tijdens lessen kan men individueel geen gebruik maken van de rij hal waar les gegeven wordt. Als een van de rij hallen vrij is kan deze vanzelfsprekend gebruikt worden (zie bezettingsrooster). Voor het buiten terrein is dit, in alle redelijkheid, minder van toepassing. 
 • Men mag alleen gebruik maken van hindernismateriaal dat beschikbaar gesteld is voor oefenen. D.w.z. dat het niet toegestaan is gebruik te maken van "goed" hindernismateriaal. Dit hindernismateriaal wordt alleen ingezet tijdens wedstrijden.
 • Van de leden wordt verwacht dat zij de accommodatie netjes achterlaten (zie huisregels) en dat de lichten (binnen en buiten) weer gedoofd worden.

Voor vragen of aanmeldingen omtrent lidmaatschappen. Klik op besturen afdelingen.